SnarkNews on IOI-2019

 

Best teams of Ukraine

IOI - 2005:

  • Yuriy Znovyak - Gold medal
  • Andriy Grynenko - Gold medal
  • Danylo Mysak - Silver medal
  • Volodymyr Kozhayev - Bronze medal