SnarkNews on IOI-2007

 

IOI - 2007, Ireland

  • Stephen Dolan - Bronze medal